بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

همه با هم، بر تخته‌شیرجه‌ی عظیمی، آماده می‌شویم، تا هر یک لذتِ یک شیرجه را بچشیم. چه بسیار که پیش از آن که بر ترسِ خود از ارتفاع، پریدن، یا آب، فائق آیند، بر اثرِ فرسودگی، یا یک تصادف، از تخته به آب سقوط می‌کنند!


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.