بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

من گاه به نوایی گوش می‌سپارم که از اعتراف به آن شرم‌سارم.
به گونه‌ای سخن می‌گویم که آن‌گونه نمی‌نویسم.
من نیز مانند همه‌ی بقیه نقابی بر چهره نهاده‌ام،
و تلاش می‌کنم چهره‌ام را به شکلِ این نقاب سوق دهم.
من آدمی با چند چهره نیستم، نقابی که به صورت می‌زنم یکی‌ست.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.