بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

برای آن‌که آخرین مزخرفات خود درباره‌ی تقویم را نوشته باشم: دکتر ایرج ملک‌پور از تابستان ۱۳۸۱ دیگر مسئولیتی در قبال تقویم رسمی کشور ندارد. ایشان حتی دیگر دخالتی هم در این کار ندارد. این تغییر در پس تشکیل شورای تقویم در دانش‌گاه تهران رخ داد که دکتر ملک‌پور حتی در آن عضو نیست. گفتنی است ایشان از این مطلب بسیار شاکی است. می‌توان امیدوار بود که به علت ناشی بودن شورای جدید، به راحتی (؟) بتوان هر تغییری در سیستم تقویم را به مرحله‌ی تصویب رساند. مقاله‌ای در این رابطه را این‌جا بیابید.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.