بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

می‌توان گفت گور بابای اسلام، دینی که بهش اعتقاد ندارم همان به‌تر که به آن تظاهر هم نکنم، و عرق خورد، به اطرافیان احترام گذاشت و کم سیگار کشید، من این را دوست دارم.

می‌توان ادای مسلمانی درآورد و عرق نخورد، به خود زحمت تحمل غر اطرافیان را نداد و سیگار هم نکشید، به جیب هم چندان فشاری نیاورد و تریاک کشید، این می‌شود آخوندی، که ما را با این یکی سروکاری نیست.

می‌توان در ظاهر مسلمان بود و عرق نخورد، به اطرافیان هم احترام نگذاشت و روزی یک پاکت سیگار کشید، این یعنی ایرانی‌بودن! متاسفانه من هم یک ایرانی هستم که گاهی ایرانی‌بودنم در این زمینه هم خود را نشان می‌دهد.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.