بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

اکنون که می‌اندیشم، می‌بینم که گاهی گامی به عقب برداشتن، برای پیمودنِ راهِ به‌تر درست می‌نماید. البته شخصا این عمل را نیز پیش‌روی می‌نامم، که اگر با دیدی کلی نگاه کنیم چنین است. مثالی می‌زنم: اگر ما اکنون دست به یک انقلابِ مردمی بزنیم، بدونِ‌شک به وضعِ بیست سال پیش باز می‌گردیم، یا حتی بدتر. اما اگر حاصلِ آن ترکیبِ خوبی باشد و سرعتِ رشدی معادلِ پنج‌برابرِ حکومتِ فعلی داشته باشد (که با توجه به نرخِ رشدِ فعلی، دور از ذهن نیست)، پس از پنج سال، بازگشتِ بیست‌ساله را جبران کرده‌ایم و با سرعتی چندبرابر به پیش خواهیم رفت. البته اگر الان در حالِ پیش‌روی باشیم...


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.