بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

تلفن‌ی که زنگ نزد،
چای‌ای که خورده نشد،
مشق‌ی که نوشته نشد،
سیگاری که کشیده نشد،
کتاب‌ی که خوانده نشد،
فیلم‌ی که دیده نشد،
متنی که نوشته نشد.

اگر کسی بپرسد که چرا این همه آهنگ و کلیپ و فیلم دانلود می‌کنم بدون آن‌که حتی فرصتِ آن را داشته باشم که به همه‌شان برسم، نمی‌دانم چه باید بگویم. اگر بپرسد شب را چگونه صبح می‌کنم، نمی‌دانم چه بگویم. تا اعماقِ وجودم یخ بسته است...


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.