بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

خداوندا: دیگر زمان‌َش فرا رسیده است. تابستان بسی دیر پایید.
سایه‌ات را روی ساعت‌های آفتابی بیفکن.
و دارها را در دشت‌ها رها ساز.
آخرین میوه‌ها را به رسیدن فرمان ده.
به آن‌ها دو روزِ گرمِ دیگر ارزانی دار
و به سوی کمال‌شان رهنمون شو
و واپسین شهد را در جانِ باده‌ی مَردافکن ریز.
آن که امروز‌َش سرایی نیست، دیگر خانه‌ای نخواهد ساخت.
آن که امروز تنهاست، دیری هم‌چنان تنها خواهد ماند،
بیدار خواهد شد، خواهد خواند، نامه‌های بلند خواهد نوشت
و زمانی که برگ‌ها فرو می‌ریزند،
در کوچه‌ها ناآرام به این سوی و آن سوی روان خواهد شد.

-- راینر ماریا ریلکه


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.