بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

ساده است نوازشِ سگی ول‌گرد
شاهدِ آن بودن که چگونه زیرِ غلطکی می‌رود و گفتن که سگِ من نبود.

ساده است ستایشِ گلی
چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد.

ساده است بهره‌جوئی از انسانی
دوست‌داشتنش بی احساسِ عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمی‌شناسمش.

...

باری، زیستن سخت ساده است
و پیچیده نیز هم.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.