بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

حرف‌هایی هستند که زده نمی‌شوند. اگر زده نمی‌شوند به این معنی نیست که وجود ندارند. این را از این بابت گفتم که گمان نکنید اگر چیزی نمی‌گویم چون چیزی برای گفتن وجود ندارد. چه این‌جا، چه جای دیگر. یادِ یکی از فیلم‌های کیشلوفسکی افتادم. هر کس دانست کدام، برنده است.

گفتم کیشلوفسکی، بقیه‌اش را خودتان بخوانید.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.