بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ













 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک




























یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

در راستای این ماجرای نوبل و غیره: پریروز بود، هنگامِ ناهار، دوستی از بلادِ کفر خبر داد که زنی ایرانی نوبلِ صلح را صاحب شده است. اخیرا این‌جا روزنامه‌ای فارسی را می‌خوانم به نامِ شهروند. در شماره‌ی اخیرش مصاحبه‌ای خواندنی با فریدون هویدا پیدا کردم. گذشته از آن، صفحه‌ی اولِ این شماره‌اش را خبری با تیترِ «تیمِ ترورِ سپاه، آیت‌الله حکیم را ترور کرد» چاپ نموده است که خبر از قولِ امیر فرشادِ ابراهیمی است. این امیر فرشاد همان چوپونی‌ست که بسیجی بوده و اعتراف کرده و خانمِ عبادی نیز وکیل‌َش بوده... دنیای کوچکی‌ست.


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.