بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

نه پیش از برتراند بودن نمی‌نوشتم، و نه پس از آن نخواهم نوشت.

چند صباحی‌ست از فرط فرسودگی فرصت نمی‌یابم تا چند خط‌ی به چند نوایی بیافزایم که خود آن را می‌گذارم تا که ناگه بیننده‌ای دل‌شکسته و شنونده‌ای گوش‌تشنه بازنگردد از این منزل، که بس مایه‌ی شرم‌ساری‌ست و فحش‌خواری. دریغا که پیش‌تر از آن که می‌پنداشتم به خاموشی ناچار شدم، و محیط را چنان یافتم که نوشتن را بس عبث. پس بدین سخن هر بار از پشت بر زمین می‌نهم، تا هربار بر بسترِ خاموشِ من خزی تا بوی مرا دریابی. و من سال‌همه‌سال به مقامِ نخستین بازگردم با اشک‌های خاطره. و من:

به غیابِ دردناکِ تو سلطانِ شکسته‌ی کهکشان‌ها

خواهم اندیشید، که به افسونِ پلیدی از پای در آمدی؛

و ردِ انگشتانت را

بر تنِ نومیدِ خویش

در خاطره‌ای گریان

جست‌و‌جو

خواهم کرد.

دریغا ویرانِ بی‌حاصل‌ی که من‌َم!


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.