بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

از این مرتع، آهوانه بگریز
که آغل خوکان است آن‌چه فردوس‌َش می‌نمایند
دل به چه خوش داشته‌ای
که مرکب ره‌وارت در زیر است و کلاه آفتاب‌گیرت بر سر
مگر ندانستی که بی‌مرکب و کلاهت به آن تیره جاودان خواهند سپرد
اگر طاغی نیستی
ساقی نیز نباش
اگر قفس نمی‌شکنی، عبث آوازخوانِ چنین باغی نیز نباش
سر به بهانه‌یی در این گنداب فرو مکن
و به تعفن این مرداب خو مکن
دراعه زهد مزورانه از دوش انداز
خویش‌تن به جوش انداز
از این مرتع، آهوانه بگریز
که آن‌چه فردوس‌َش می‌نمایند، آغل خوکان است
نه منزل‌گاه نیکان


   

<< بایگانی
<< داغ
 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.