بایگانی:
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
03/01/2005 - 04/01/2005
داغ

 

خانه
یخِ مذاب، برتراند الیزابت
McEs, A Hacker Life
قاصدک
یخ نازک، برتراند الیزابت
 

 

پخته شود خامی. پخته شود خامی؟ پخته شود خامی!!!


   

 

همه با هم، بر تخته‌شیرجه‌ی عظیمی، آماده می‌شویم، تا هر یک لذتِ یک شیرجه را بچشیم. چه بسیار که پیش از آن که بر ترسِ خود از ارتفاع، پریدن، یا آب، فائق آیند، بر اثرِ فرسودگی، یا یک تصادف، از تخته به آب سقوط می‌کنند!


   

 

باربلین با حالی نزار به «سفید کردن»ِ نمای خانه‌های آندورا می‌پردازد، به گمان آن که با این کار می‌توان روی «اعمالِ سیاه»ِ مردمِ آندورا سرپوش نهاد.

-- ماکش فریش
در نمایش‌نامه‌ی آندورا


   

 

به مناسبتِ استقبالِ دوستان فالش‌نت و جی‌ثم از One more cup of coffee، ترجمه‌ای ابتدایی از آن کرده‌ام. باشد که قلقلی را خوش آید.

1978 - Renaldo and Clara - One More Cup Of Coffee

قهوه‌ای دیگر
باب دیلَن
۱۹۷۵

نفَسَ‌ت دل‌انگیز است
چشمان‌َت چون دو جواهر در آسمان.
قامت‌َت راست است، موهایَ‌ت صاف
بر بالش‌ی که می‌آرامی بر آن.
ولی مرا به تو مهری نیست
نه عشق و نه سپاس
وفاداریِ تو به من نیست
که به ستاره‌گان بالاست.

قهوه‌ای دیگر برای راه،
قهوه‌ای دیگر پیش از آن که بروم
به راهِ دور.

پدرت یاغی‌ای بیش نیست
و آواره‌ی حقه‌باز‌ی‌
به تو می‌آموزد که چگونه جیب‌ بزنی
و چگونه تیزی بیاندازی.
او سلطه‌اش را می‌پاید
تا غریبه‌ای داخل نیاید
صدای‌َش می‌لرزد وقتی داد می‌زند
و باز غذا می‌خواهد.

قهوه‌ای دیگر برای راه،
قهوه‌ای دیگر پیش از آن که بروم
به راهِ دور.

خواهرَت آینده را می‌بیند
چون مادرَت و خودَت.
هرگز نیاموختی که بخوانی و بنویسی
کتابی نیست بر طاق‌چه‌ات.
و خواستن‌َت حدی نمی‌شناسد
صدای‌َت به بلبل‌ی می‌ماند
ولی قلب‌َت چو اقیانوس‌ی‌ست
اسرارآمیز و سرد.

قهوه‌ای دیگر برای راه،
قهوه‌ای دیگر پیش از آن که بروم
به راهِ دور.


   

 

رئیسِ دانش‌کده‌ی احمق می‌گفت: «همه‌ی راه‌های تولیدِ علم که از طریقِ Science نیست.»


   

 

گفتم: «بگذار فکر کنم، ببینم چه‌جوری بنویسم.»‌
گفت: «فکر‌ِت بگذار ناب باشه، حرف رو باید بکر زد. هرچی به‌ِش فکر کنی، مثلِ ورقِ امتحانِ فیزیک، بدتر میشه...»


   

 

از این مرتع، آهوانه بگریز
که آغل خوکان است آن‌چه فردوس‌َش می‌نمایند
دل به چه خوش داشته‌ای
که مرکب ره‌وارت در زیر است و کلاه آفتاب‌گیرت بر سر
مگر ندانستی که بی‌مرکب و کلاهت به آن تیره جاودان خواهند سپرد
اگر طاغی نیستی
ساقی نیز نباش
اگر قفس نمی‌شکنی، عبث آوازخوانِ چنین باغی نیز نباش
سر به بهانه‌یی در این گنداب فرو مکن
و به تعفن این مرداب خو مکن
دراعه زهد مزورانه از دوش انداز
خویش‌تن به جوش انداز
از این مرتع، آهوانه بگریز
که آن‌چه فردوس‌َش می‌نمایند، آغل خوکان است
نه منزل‌گاه نیکان


   

 

نه پیش از برتراند بودن نمی‌نوشتم، و نه پس از آن نخواهم نوشت.

چند صباحی‌ست از فرط فرسودگی فرصت نمی‌یابم تا چند خط‌ی به چند نوایی بیافزایم که خود آن را می‌گذارم تا که ناگه بیننده‌ای دل‌شکسته و شنونده‌ای گوش‌تشنه بازنگردد از این منزل، که بس مایه‌ی شرم‌ساری‌ست و فحش‌خواری. دریغا که پیش‌تر از آن که می‌پنداشتم به خاموشی ناچار شدم، و محیط را چنان یافتم که نوشتن را بس عبث. پس بدین سخن هر بار از پشت بر زمین می‌نهم، تا هربار بر بسترِ خاموشِ من خزی تا بوی مرا دریابی. و من سال‌همه‌سال به مقامِ نخستین بازگردم با اشک‌های خاطره. و من:

به غیابِ دردناکِ تو سلطانِ شکسته‌ی کهکشان‌ها

خواهم اندیشید، که به افسونِ پلیدی از پای در آمدی؛

و ردِ انگشتانت را

بر تنِ نومیدِ خویش

در خاطره‌ای گریان

جست‌و‌جو

خواهم کرد.

دریغا ویرانِ بی‌حاصل‌ی که من‌َم!


   

 

قهوه‌ای دیگر قبل از رفتن...Title : One More Cup of Coffee
Artist : Bob Dylan
Year : 1975Your breath is sweet
Your eyes are like two jewels in the sky.
Your back is straight, your hair is smooth
On the pillow where you lie.
But I don't sense affection
No gratitude or love
Your loyalty is not to me
But to the stars above.

One more cup of coffee for the road,
One more cup of coffee 'fore I go
To the valley below.

Your daddy he's an outlaw
And a wanderer by trade
He'll teach you how to pick and choose
And how to throw the blade.
He oversees his kingdom
So no stranger does intrude
His voice it trembles as he calls out
For another plate of food.

One more cup of coffee for the road,
One more cup of coffee 'fore I go
To the valley below.

Your sister sees the future
Like your mama and yourself.
You've never learned to read or write
There's no books upon your shelf.
And your pleasure knows no limits
Your voice is like a meadowlark
But your heart is like an ocean
Mysterious and dark.

One more cup of coffee for the road,
One more cup of coffee 'fore I go
To the valley below.

بدرود!


   

 Title : Until
Artist : Sting
Year : 2001
Album : Kate and Leopld Soundtrack

If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon
Without your love would it shine for me
If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon
What would it all matter if you love me

Here in your arms where the world is impossibly still
With a million dreams to fulfill
And a matter of moments until the dancing ends

Here in your arms when everything seems to be clear
Not a solitary thing would I fear
Except when this moment comes near the dancing’s end

If I caught the world in an hourglass
Saddled up the moon so we could ride
Until the stars grew dim
Until

One day you’ll meet a stranger and all the noise is silenced in the room
You’ll feel that you’re close to some mystery
In the moonlight and everything shatters you feel as if you’ve known her all your life
The world’s oldest lesson in history

Here in your arms where the world is impossibly still
With a million dreams to fulfill
And a matter of moments until the dancing ends
Here in your arms when everything seems to be clear
And not a solitary thing do I fear
Except when this moment comes near the dancing’s end

Oh if I caught the world in an hourglass
Saddled up the moon and we would ride
Until the stars grew dim
Until the time that time stands still
Until


   

 

Amused To Death


Title : Watching TV
Artist : Roger Waters
Year : 1992
Album : Amused To Death

We were watching TV
In Tiananmen Square
Lost my baby there
My yellow rose
In her bloodstained clothes
She was a short order pastry chef
In a Dim Sum dive on the Yangtze tideway
She had shiny hair
She was the daughter of an engineer
Won't you shed a tear
For my yellow rose
My yellow rose
In her bloodstained clothes
She had perfect breasts
She had high hopes
She had almond eyes
She had yellow thighs
She was a student of philosophy
Won't you grieve with me
Fo rmy yellow rose
Shed a tear
For her bloodstained clothes
She had shiny hair
She had perfect breasts
She had high hopes
She had almond eyes
She had yellow thighs
She was the daughter of an engineer
So get out your pistols
Get out your stones
Get out your knives
Cut them to the bone
They are the lackeys of the grocer's machine
The built the dark satanic mills
That manufacture hell on earth
They bought the front row seats on Calvary
They are irrelevant to me
And I grieve for my sister

People of China
Do not forget do not forget
The children who died for you
Long live the Republic

Did we do anything after this
I've a feeling we did
We were watching TV
Watching TV
We were watching TV
Watching TV
She wore a white bandanna that said
Freedom now
She thought the Great Wall of China
Would come tumbling down
She was a student
Her father was an engineer
Won't you shed a tear
For my yellow rose
My yellow rose
In her bloodstained clothes
Her grandpa fought old Chiang Kai-shek
That no-good low-down dirty rat
Who used to order his troops
To fire on women and children
Imagine that Imagine that
And in the spring of '48
Mao Tse-tung got irate
And he kicked that old dictator Chiang
Out of the state of China
Chiang Kai-shek came down in Formosa
And they armed the island of Quemoy
And the shells were flying across the China Sea
And they turned Formosa into a shoe factory
Called Taiwan
And she is different from Cro-Magnon man
She's different from Anne Boleyn
She is different from the Rosenbergs
And from the unknown Jew
She is different from the unknown Nicaraguan
Half superstar half victim
She's a victor star conceptually new
And she is different from the Dodo
And from the Kankabono
She is different from the Aztec
And from the Cherokee
She's everybody's sister
She's symbolic of our failure
She's the one in fifty million
Who can help us to be free
Because she died on TV
And I grieve for my sister


   

 

نمایش‌گاهِ عکس‌های عباسِ کیارستمی، از ۱۷ اردیبهشت تا ۷ خرداد، در گالریِ راهِ ابریشم، خیابانِ جردن (آفریقای جدید)، تابانِ شرقی (پلاکِ ۵۷؟).


   

 

bertrand_elizabeth at yahoo dot com

This page is powered by Blogger.